+48 56 4756095 biuro@e-buchmann.com

#Kadry

Payrolling

Pełna odpowiedzialność za cały kadrowo-płacowy model wartości. Klient zlecający usługi kadrowe kontroluje zasady wynagradzania, politykę dotyczącą świadczeń, czas pracy, urlopy, przenosi administrację kadr i płac na zewnątrz. Usługa ta minimalizuje ryzyko i odciąża klienta od problemów natury prawnej
Oferowana usługa zawiera kompleksowy model outsourcingu kadr i płac. Decyzja o korzystaniu z tych usług nie oznacza utraty kontroli. Działamy w ramach zasad określonych przez naszego klienta
Outsourcing kadrowo-płacowy (payrolling) jest nowoczesną metodą zarządzania, polegającą na przekazaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań, dążąc tym samym do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
Twardy HR

To wszystkie działania administracyjno – płacowe związane z kadrami. Zawieranie umów o pracę, wyliczanie płac, dbałość o to, by wszystkie sprawy formalne pracowników realizowane były zgodnie z prawem pracy i prawem cywilnym, ustalanie i naliczanie urlopów, obsługa odpowiedniego oprogramowania usprawniającego prace administracyjne. Twardy HR wymaga stałego rozwijania wiedzy i jej aktualizacji w ramach zmieniających się przepisów i prawa pracy

Zakres usługi

 • Zakładanie, administracja i przechowywanie akt osobowych zgodnie z przepisami prawa pracy
 • Uzupełniania akt osobowych o dostarczone dokumenty, również w formie e-teczki (e-teczka pozwala na przechowywanie i podgląd elektronicznej kopii teczki osobowej pracownika w formie skanów oryginalnych dokumentów)
 • Przygotowywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego
 • Wystawianie zaświadczeń
 • Wystawianie dokumentów rozliczeniowych
 • Kontrola ważności badań lekarskich i bhp
 • Wystawianie skierowania na badania okresowe
 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego, zgodnie z przepisami prawa pracy, a także z uwzględnieniem zakładowych regulacji oraz przekazanymi dokumentami
 • Rejestracja nadesłanych wniosków urlopowych i dokumentów zwolnień lekarskich w systemie kadrowo-płacowym oraz się ich weryfikacja
 • Przygotowywanie raportów o stanie wykorzystania urlopów wypoczynkowych
 • Rejestrowanie pracowników w ZUS i ich wyrejestrowywanie
 • Sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych ZUS oraz terminowe przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Wyliczanie bieżących zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych (PIT-4, PIT-8A)
 • Roczne rozliczenie podatku z tytułu wynagrodzeń, w tym sporządzenie odpowiednich deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R) oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie
 • Przygotowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia (GUS)
 • Reprezentowanie przed organami administracji państwowej
 • Pomoc w przygotowaniu wyjaśnień, sprostowań, udzielaniu informacji oraz odpowiedzi właściwym organom w zakresie czynności kadrowych
 • Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawa mających wpływ na obowiązki, w szczególności o zmianie terminów, zakresu i formie wymaganych dokumentów i informacji oraz o skutkach tych zmian
 • Obsługa PFRON
Miękki HR

To zadania związane z dbaniem o wysoką jakość kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie. Należą do nich procesy rekrutacji i selekcji, analiza potrzeb szkoleniowych i dbanie o rozwój pracowników, motywacje (tworzenie systemów motywacyjnych, diagnozowanie problemów w tym zakresie i szukanie rozwiązań), współtworzenie strategii umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników do rozwoju organizacji

Zakres usługi

 • Organizacja procesu rekrutacji
 • Nadzór nad weryfikowaniem aplikacji
 • Kontakt z PUP, firmami doradztwa personalnego, firmami szkoleniowymi oraz agencjami pracy
 • Stworzenie opisu stanowisk pracy
 • Analiza istniejącego w firmie systemu motywacyjnego
 • Planowanie ścieżki kariery pracowników
 • Organizowanie szkoleń 
 • Działania integracyjne
 • Wprowadzenie ocen pracowniczych
 • Analiza komunikacji wewnętrznej