+48 56 4756095 biuro@e-buchmann.com

#Księgowość

AR (Accounts Receivable)
AR obsługuje proces Order to Cash, który dotyczy takich obszarów, jak fakturowanie, należności, czy zakupy

Order to Cash to standaryzacja i automatyzacja, usprawnienie procesów logistycznych zachodzących w łańcuchach dostaw – od zamówienia do zapłaty, przy wyeliminowaniu tradycyjnych dokumentów papierowych. O2C/OtC pozwala każdej firmie uniknąć wielu błędów związanych ze złym obiegiem informacji, tj.: utraty lub zagubienia zamówień klientów, marnowania czasu na ręczne porządkowanie i wypełnianie zamówień, spowolnienia procesu wystawiania faktur, czego powodem jest opóźnienie tzw. cash flow, czyli przepływu pieniędzy w relacji business to business (B2B)

Zakres usługi

 • Fakturowanie, w tym dopasowywanie danych na fakturach, wystawianie i rozsyłanie faktur
 • Zarządzanie monitami, w tym rozstrzyganie sporów, monity i wezwania do płatności
 • Windykacja należności zarówno polubowną, jak i sądową
 • Alokowanie płatności
 • Sprawdzanie dokumentów księgowych
 • Rozpatrywanie i analiza zapytań rachunkowo-finansowych
 • Księgowanie wpływów od klienta
 • Księgowanie wyciągów bankowych
 • Sprawdzanie rozrachunków z klientami, wyjaśnianie różnic
 • Aktualizacja danych bankowych klientów w systemie
 • Bieżąca analiza spływu należności
 • Poprawa wskaźników rotacji należności
 • Weryfikacja standingu finansowego klientów
 • Aktualizowanie kursów walut
AP (Accounts Payable)
AP obsługuje proces Procure to Pay, który standaryzuje i automatyzuje obsługę procesów zakupowych

Dzięki P2P każda firma może uniknąć wystąpienia następujących obszarów ryzyka: braku integracji i współpracy z działem sprzedażowym i dostawcami, błędów związanych ze składaniem zamówień w procesie zakupowo-przetargowym, zbyt długim okresem płatności

 Zakres usługi

 • Odpowiedzialność za szeroki zakres procesów zakupowych i związanych z tym aspektów podatkowych: wielokanałowe odbieranie faktur zakupu, wstępna obróbka faktur i ich obiegu, zarządzanie płatnościami, obsługa podstawowych danych dostawców, archiwizowanie dokumentów P2P/PtP, obsługa autoryzacji, kontrola płatności
 • Weryfikacja i księgowanie faktur od dostawców za zakup towarów i usług w korespondencji z zamówieniami lub bez zamówień 
 • Refakturowanie kosztów i  rozliczanie pracowniczych delegacji służbowych
 • Rozliczanie kont księgowych
 • Monitorowanie płatności i faktur zgodnie z polityką wewnętrzną firmy
 • Przygotowanie raportów dla audytu
 • Przygotowanie  rozliczeń dla procesu zamknięcia miesiąca
 • Przygotowanie i aktualizowanie listy dostawców
 • Analiza faktur i zapewnienie dokładności zamówień
 • Monitoring duplikatów faktur, wykonywanie regularnego księgowania i wykrywanie rozbieżności
 • Sprawowanie kontroli nad procesem księgowania wydatków pracowniczych
 • Optymalizacja usług  i koordynacja kosztów z departamentem finansowym
FA (Fixed Assets)

Obsługuje proces ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w obszarze bilansowym oraz w obszarze podatkowym, okresowej amortyzacji oraz raportowania korporacyjnego do firmy

Zakres usługi

 • Ewidencja nowych bądź modernizowanych składników majątku
 • Przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości  niematerialnych i prawnych
 • Weryfikacja prawidłowości ustalenia wartości początkowej składników majątku i wartości modernizacji przyjmowanych
 • Weryfikacja zapisów na kontach księgowych w zakresie dotyczącym składników majątku
 • Bieżąca weryfikacja bilansowej i podatkowej wartości umorzenia i kosztów amortyzacji zarówno w ewidencji składników majątku jak i w księgach rachunkowych
 • Uzgadnianie sald kont związanych z majątkiem trwałym
 • Księgowanie w zakresie środków trwałych i amortyzacji
GL (General Ledger)

Obsługuje proces wprowadzania do ksiąg poleceń księgowania, naliczanie rezerw, rozliczenia międzyokresowych kosztów, uzgadnianie sald bilansowych, wystawianie faktur sprzedaży i not obciążeniowych lub uznaniowych

Zakres usługi

 • Reporting, który obejmuje przygotowanie pakietu konsolidacyjnego do okresowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSR/MSSF i obsługę audytu, raportowanie do krajowych centralnych urzędów statystycznych i krajowych banków centralnych
 • Uczestniczenie w zamknięciach okresów księgowych
 • Zapewnienie zgodności danych z księgi głównej z księgami pomocniczymi oraz spójności dziennika księgowań
 • Uzgadnianie kont bilansowych
 • Księgowanie wynagrodzeń, rozliczeń międzyokresowych i rezerw
 • Interpretacja przepisów prawnych
 • Bieżące zapoznawanie się z prawem bilansowym i podatkowym
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
TAX

Obsługuje kilka grup podatków/zagadnień podatkowych, tj. podatki pośrednie (VAT, akcyza) i podatki bezpośrednie (CIT) oraz procesy związane z polityką i prowadzeniem dokumentacji dotyczących cen transferowych

Zakres usługi

 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych, a w przypadku podatków pośrednich: uzgadnianie wartości sprzedaży i zakupów do kont księgowych i rejestrów podatkowych
 • Przygotowywanie deklaracji Intrastat
 • W przypadku cen transferowych: zbieranie informacji z innych działów oraz przygotowywanie dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w danym kraju i wewnętrznymi regulacjami grupy kapitałowej
 • W przypadku podatków bezpośrednich: przygotowywanie deklaracji podatkowych zgodnie z bieżącymi przepisami, uwzględniając wewnętrzne wytyczne dotyczące planowania podatkowego
 • Bieżące doradztwo z zagadnień podatkowych
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych
 • Współpraca z działem IT w procesie dostosowywania systemu informatycznego do zmian wynikających z nowych przepisów prawnych
 • Współpraca z lokalnymi organami kontrolującymi poprawność rozliczeń podatkowych